Artikel 1 – Definities & algemeen

 1. De in deze algemene voorwaarden met hoofdletter weergegeven termenhebben de volgende betekenis:
  Opdrachtgever: natuurlijke of rechtspersoon die Leen GrauteManagement en organisatie B.V.benadert in het kader van het inzetten van een of meer Professionals voor een bepaald project.
  Opdrachtnemer: Leen Graute Management en Organisatie B.V., mede handelend onder de naam Leeninterim, statutair gevestigd te Bergschenhoek, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 54547873.
  Opdracht: werkzaamheden die de Professional zal uitvoeren ten behoeve van Opdrachtgever.
  Overeenkomst: document waarin Opdrachtgever en Opdrachtnemer de gemaakte afspraken hebben vastgelegd, waaronder de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Opdracht en het door Opdrachtgever verschuldigde Honorarium.
  Professional: iedere natuurlijke of rechtspersoon die door Opdrachtnemer wordt voorgedragen en ingezet voor een Opdracht, c.q. iedere natuurlijke of rechtspersoon die door tussenkomst van Opdrachtnemer de Opdracht uitvoert/doet uitvoeren, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst met Opdrachtnemer.
  Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
  Honorarium: door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding in verband met de Opdracht.
 2. Uitsluitend Leen Graute Management en Organisatie B.V. geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. Op de rechtsverhouding tussen partijen blijven de artikelen 7:404 en 7:407, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald door Opdrachtnemer, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever ter zake de inzet van een of meer Professionals ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. Indien enig beding deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijvende overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of Overeenkomst in stand. Partijen zullen het nietige dan wel vernietigde beding in overleg onverwijld vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
 3. Bepalingen in deze algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat deze ook na beëindiging van de Opdracht tussen Partijen van kracht blijven, zullen blijven gelden en Partijen blijven hieraan gebonden.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever blijven buiten toepassing en worden uitdrukkelijk door Opdrachtnemer van de hand gewezen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Opdracht

 1. Alle aanbiedingen en kostenopgaven van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk afwijkende afspraken hebben gemaakt.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze door Opdrachtnemer en Opdrachtgever is ondertekend en door Opdrachtnemer retour is ontvangen, dan wel op het moment dat de Professional op (mondeling) verzoek van Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de Opdracht.
 3. Het staat Partijen vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen.

Artikel 4 – Duur, verlenging en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd dan wel voor de duur van de Opdracht.
 2. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen periode, of door afronding van de Opdracht, zonder dat opzegging door een van de Partijen is vereist, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Partijen zullen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds kunnen beëindigen door schriftelijke opzegging aan de wederpartij, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand. Opzegging kan alleen geschieden tegen het einde van een kalendermaand.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een Professional op een Opdracht te vervangen. Een nieuwe Professional zal minimaal het kennis• en ervaringsniveau hebben zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Mocht dit niet lukken, dan eindigt de Opdracht na ontvangst van een daartoe door Opdrachtgever verzonden bevestiging, zonder dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor eventueel door Opdrachtgever op enigerlei wijze geleden schade.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer staat in voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht volgens de in de Overeenkomst schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken.
 3. In het geval van detachering, rapporteert de Professional tijdens het uitvoeren van de Opdracht aan een leidinggevende of contactpersoon die door Opdrachtgever is aangewezen. In het geval van tussenkomst, voert de Professional zelfstandig en naar eigen inzicht, zonder leiding en/of toezicht van Opdrachtgever, dan wel Opdrachtnemer de Opdracht uit.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer de Professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de Opdracht zijn overeengekomen dan wel de Opdracht buiten Nederland te laten verrichten. Ook is het doorlenen van de Professional zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan.

Artikel 6 – Arbeidsduur, werktijden, bedrijfssluiting en vakantie

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en werktijden van de gedetacheerde Professional voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege gestelde eisen. De Professional die door tussenkomst de Opdracht uitvoert, kan zijn werktijden in beginsel naar eigen inzicht bepalen.
 2. De Professional zal zijn werk- en rusttijden zo veel als mogelijk richten op de bij Opdrachtgever gebruikelijke tijden en uren, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen.
 3. Het (gemiddelde) aantal arbeidsuren dat een Professional beschikbaar zal zijn voor een Opdracht, wordt in de Overeenkomst vastgelegd.

Artikel 7 – Aanwijzingen en regie Opdrachtgever

 1. De Professional die bij Opdrachtgever wordt gedetacheerd, voert de Opdracht uit onder regie dan wel onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen door Partijen.
 2. Opdrachtgever is in de situatie van lid 1 verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Professional als voor zijn eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake tegen aanspraken van de Professional en/of derden.
 3. De Professional die door tussenkomst de Opdracht uitvoert, is daarin geheel zelfstandig en verricht de Opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever, dan wel Opdrachtnemer. Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer kan/kunnen wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht.

Artikel 8 – Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Professional in de uitvoering van de Opdracht schade lijdt.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken van een Professional uit hoofde van artikel 7:658 lid 4 BW.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle eventuele aanspraken van een Professional in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de Professional toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 9 – Honorarium

 1. Het Honorarium wordt berekend op basis van een uurtarief, zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Het tarief is verschuldigd over de duur van de door de Professional uit te voeren Opdracht.
 2. Indien, voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen Honorarium aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover in de Overeenkomst andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Indien een gedetacheerde Professional meer uren werkzaamheden verricht dan in de Overeenkomst is overeengekomen, wordt voor dit meerdere het uurtarief verhoogd zoals in de Overeenkomst is vastgelegd.
 4. Indien de Professional die door tussenkomst de Opdracht uitvoert meer uren werkzaamheden verricht dan in de Overeenkomst is overeengekomen, worden betreffende uren in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

Artikel 10 – Facturering

 1. Het Honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten, kosten en declaraties van derden, wordt in beginsel per maand of na volbrenging van de Opdracht gefactureerd.
 2. Van het bepaalde in lid 1 kan in de Overeenkomst worden afgeweken indien facturering plaatsvindt.

Artikel 11 – Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro, tenzij anders aangegeven, door middel van overmaking op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft betaald, is Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag de wettelijke rente (ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek) verschuldigd tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer hiertoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of is Opdrachtnemer gerechtigd (aanvullende) zekerheid te verlangen in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien zulks geschiedt en Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar, onverminderd zijn overige rechten.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Opdracht ten behoeve van één of meer van de Opdrachtgevers is/wordt uitgevoerd, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 12 – Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
 2. Klachten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte Honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde Honorarium.

Artikel 13 – Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd
  verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in enige procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 2. Tenzij hiertoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de hierin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de uitgevoerde Opdracht aan (potentiële) Opdrachtgevers ter indicatie van Opdrachtnemers ervaring.
 4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de Professional.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, blijven alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht en/of door Opdrachtnemer gebruikte of verstrekte zaken berusten bij Opdrachtnemer of zijn licentiegevers. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze rechten, waaronder mede begrepen software, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en (model)contracten, al dan niet met inschakeling van derden op welke wijze ook, te verveelvoudigen, te
  openbaren en/of te exploiteren.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

Artikel 15 – Rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. Het is Opdrachtgever en alle aan hem gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van een Opdracht én gedurende twaalf maanden na het einde van de Opdracht niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de Professional.
 2. Het is Opdrachtgever en alle aan hem gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende een periode van 12 maanden nadat een Professional door Opdrachtnemer aan hem is voorgesteld, en een Opdracht niet tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de Professional.
 3. Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan Opdrachtnemer verschuldigde, onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van 25.000,• euro, maar laat de mogelijkheid van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.
 4. Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct met hem gelieerde ondernemingen.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste weten en kunnen verrichten en neemt hierbij de voor de Opdracht vereiste zorgvuldigheid in acht.
 2. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de Professional toebrengt aan Opdrachtgever en/of derden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de Professional toebrengt aan Opdrachtgever en/of derden.
 4. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Professional met Opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door Opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 6. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige gevolgschade, indirecte schade of bedrijfsschade is uitgesloten.
 7. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot driemaal het bedrag van het Honorarium voor de desbetreffende Opdracht over het laatste kalenderjaar, dan wel in geval van een eenmalige Opdracht, tot driemaal het bedrag van het Honorarium voor de betreffende Opdracht, met een maximum van € 300.000. Het totaalbedrag waarvoor Opdrachtnemer op grond van voornoemde zinsnede aansprakelijk kan zijn, zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevend management.
 9. Opdrachtgever is gehouden schade beperkende maatregelen te treffen.

Artikel 17 – Elektronische communicatie/diensten en Persoonsgegevens

 1. Partijen kunnen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van schade, die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen als gevolg van elektronische middelen van communicatie. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door het gebruik van elektronische communicatie, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 2. Op verzoek van Opdrachtgever en na verlening van een hiertoe strekkend niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht, kan Opdrachtgever gebruik maken van door of namens Opdrachtnemer aangeboden diensten via internet, waaronder tevens begrepen toegang tot en gebruik van (een besloten gedeelte) van website(s) en/of software, een en ander geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft geen invloed op de wijze waarop Opdrachtgever gebruik maakt van online diensten en sluit iedere aansprakelijkheid in dit kader uit.
 3. Door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer beschikbaar gestelde (elektronische) contactgegevens mogen door Opdrachtnemer tevens worden gebruikt voor promotionele of marketingdoeleinden, tenzij hiertegen bezwaar wordt gemaakt door Opdrachtgever.

Artikel 18 – Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever – uit welke hoofde ook – jegens Opdrachtnemer in verband met het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

In contact komen met Leeninterim?
Laat hier uw gegevens achter!

  Ik accepteer het privacy statement *

  * is een verplicht veld
  Leeninterim gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens, zoals beschreven in onze privacyverklaring.